Шевченківський район м. Львова. ДНЗ № 167
 
_

Педагогічні ради

В.О.Сухомлинський

"Сила педагогічного колективу - в колективній думці, в обговоренні, у народженні та втіленні задумів"

 

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ЩОДО ПОВНОВАЖЕННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ РАДИ

Педагогічна рада в дошкільному навчальному закладі керується у своїй діяльності Законами України "Про освіту", "Про дошкільну освіту", "Положен­ням про дошкільний навчальний заклад", Статутом дошкільного навчального закладу. Повноваження педагогічної ради визначають також інші нормативні документи, що стосуються діяльності дошкільного навчального закладу.
 
У п. 42 "Положення про дошкільний навчальний заклад", затвердженому Постановою Кабінету Міністрів України від 12 березня 2003 р. № 305, зазна­чено, що колегіальним постійно діючим органом управління дошкільним на­вчальним закладом є педагогічна рада закладу. Порядок її створення, склад та повноваження визначені Законом України "Про дошкільну освіту".
 
Так, у статті 20 "Управління та громадське самоврядування дошкільного навчального закладу" Закону України "Про дошкільну освіту" зазначено, що педагогічна рада створюється в усіх дошкільних навчальних закладах незалеж­но від підпорядкування, типів і форми власності за наявності не менш як трьох педагогічних працівників.
 
До складу педагогічної ради дошкільного навчального закладу входять завідуюча комунальним дошкільним навчальним закладом, вихователь-методист, вихователі, практичний психолог, музичні керівники, медичні працівники.
 
До складу педагогічної ради дошкільного навчального закладу можуть вхо­дити голови батьківських комітетів, фізичні особи, які надають освітні послуги У сфері дошкільної освіти за наявності ліцензії.
 
На засідання педагогічної ради можуть бути запрошені представники гро­мадських організацій, педагогічні працівники загальноосвітніх навчальних за­кладів, батьки або особи, які їх замінюють. Особи, запрошені на засідання педа­гогічної ради, мають право дорадчого голосу.
 
Головою педагогічної ради дошкільного навчального закладу є завідуюча  дошкільним навчальним закладом. Педагогічна рада обирає зі свого складу секретаря на навчальний рік.
 
Педагогічна рада дошкільного навчального закладу:
 • оцінює результативність реалізації Державної базової програми та хід якісного виконання програм розвитку, виховання та навчання дітей у кожній віковій групі;
 • розглядає питання удосконалення організації навчально-виховного про­несу в дошкільному навчальному закладі;
 • визначає план роботи дошкільного навчального закладу та педагогічне навантаження педагогічних працівників;
 • затверджує заходи щодо зміцнення здоров'я дітей;
 • обговорює питання підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їхньої творчої ініціативи, впровадження у навчально-виховний процес досягнень науки і передового педагогічного досвіду;
 • аналізує проведення експериментальної та інноваційної діяльності у до­шкільному навчальному закладі;
 • визначає шляхи співпраці дошкільного навчального закладу з сім'єю;
 • розглядає питання морального та матеріального заохочення працівників дошкільного навчального закладу;
 • заслуховує звіти педагогічних працівників, які проходять атестацію;
 • затверджує план підвищення педагогічної (фахової) майстерності педа­гогічних працівників; розглядає інші питання, визначені Положенням про дошкільні навчальні заклади.

 

 https://Мистецтво керівництва педагогічною радою.

 

 

 

У доборі тематики педагогічної ради слід керуватися такими критеріями :

 

1. Тема повинна бути:
актуальною, тобто сучасною і своєчасною;
нетрадиційною, отже, цікавою;
перспективною, тобто працювати на майбутнє й відповідати вимогам наступності, перспективності і спадкоємності.
2. Формулювання теми  має передбачати:
практичну значущість;
можливість вирішення проблеми, реальність досягнення.

 

Етапи підготовка й проведення педагогічної ради 
 
Перший етап — теоретичний.
Він охоплює:
визначення тем педагогічних рад на 3 роки відповідно до науково-методичної проблеми, концепції розвитку ДНЗ, мети й завдань, прогнозованих результатів;
планування тематики педагогічних рад на рік на основі аналізу діяльності ДНЗ за попередній рік (травень);
складання плану діагностико - практичної діяльності до педагогічної ради (травень—червень). 
 
Другий етап — організаційний. 
Він охоплює: 
складання плану проведення педагогічної ради, вибір форми проведення,  уточнення мети й завдань;
добір методів дослідження (спостереження, бесіди, анкетування дорослих, тестування, вивчення наукової літератури, нормативно-законодавчих документів, моделювання, експеримент, узагальнення перспективного педагогічного досвіду тощо);
створення оргкомітету з проведення педагогічної ради, розподіл
обов'язків, делегування повноважень; оголошення про проведення педагогічної  ради. 
 
Третій етап — моніторинговий. 
      Необхідно:
організувати збирання інформації за підсумками діагностування
та здійснити аналіз отриманої інформації.

 

Четвертий етап — практичний. 
проведення засідання педагогічної ради й прийняття рішення.

 

П'ятий етап — аналітично - регулюючий. 
Він охоплює:
аналіз ефективності роботи педагогічної ради на нараді при завідувачі;
роботу щодо виконання попередньо ухвалених рішень;
контроль за виконанням рішення педагогічної ради.
Тематика педагогічних рад, як правило, планується наприкінці поточного року на основі аналізу стану освітньої роботи.
Упродовж року відбувається 4-5 засідань педагогічної ради.

 

 
Орієнтовна структура засідання педагогічної ради
 
1. Повідомлення голови ради про кількість присутніх і відсутніх членів
ради, причини відсутності.
2. Представлення запрошених на засідання не членів ради.
3.  Голова педагогічної ради оголошує порядок денний, питання, що будуть розглядатися. Затвердження регламенту роботи ради.
У короткому вступному слові визначити значущість проблеми і спонукати педагогів до активної участі у роботі, до обміну позитивним досвідом із обговорюваної проблеми.
4. Звіт про виконання рішень попереднього засідання.
5. Обирання аналітичної групи для формулювання проекту рішення педагогічної ради.
6. Надання слова доповідачеві, співдоповідачеві, виступаючим.

 

Примітка. Орієнтовна структура доповіді голови педагогічної ради
На початку педради голова повідомляє питання, що будуть розглядатися, у короткому вступному слові визначає значущість проблеми і спонукає вихователів активно брати участь у роботі, поділитися позитивним досвідом щодо обговорювання проблеми.
Під час обговорення важливих проблем, які цікавлять усіх членів педагогічного активу, можна запропонувати таку структуру доповіді:
- значущість цієї теми;
- чим викликана необхідність розгляду цієї проблеми на педагогічній раді (актуальність);
- які досягнення і недоліки з цього питання є у ДНЗ (за матеріалами комплексної
або тематичної перевірок, але не читання довідки! Необхідний аналіз стану проблеми, а не перелік зауважень за результатами);
- пропозиції щодо вдосконалення роботи за темою, що обговорюється.
 7. Резюме після кожного виступу.
8. Підбиття підсумків обговорення доповіді і співдоповідей, окреслення конкретних шляхів поліпшення вирішення проблеми, що обговорювалася.
9. Зачитування проекту рішення педагогічної ради після внесення доповнень, уточнень, затвердження рішення відкритим голосуванням.
 
Відповідно до Інструкції щодо ведення ділової документації у дошкільну навчальному закладі ведуть книгу протоколів педагогічних рад, яку оформлюють за встановленим зразком ведення документації.
 
Реалізація рішень педагогічної ради
        
     Щодо виконання рішення педагогічної ради адміністрації ДНЗ повинна:
-  контролювати (  постановка рішення на контроль - занесення його до журналу контролю, книги наказів, до картки контролю тощо);
-  приймати адміністративне рішення ( видання наказу, розпорядження, проведення нарад, засідання творчих груп тощо);
-  накреслювати шляхи реалізації ( графіки заходів: відкритих переглядів, ведення семінарів  - практикумів, вивчення ППД тощо);
- знімати рішення з контролю (інформування педагогічного колективу про остаточне виконання рішення, відмітка про це у картці тощо).
 
Примітка. Окремі пункти рішення педагогічної ради можна затвердити наказом.
 
 
Форми контролю за рішенням педагогічної ради:
 
відвідування занять, гуртків, секцій тощо; 
проведення контрольно-діагностичних зрізів
співбесіди із педагогами;
анкетування педагогів, батьків тощо.
Контроль за ефективністю роботи педагогічної ради
          З метою ефективної роботи наступних засідань педагогічної ради можна   скористатися анкетою для педагогів.
 

https://Книга педради

 

 

 

Анкета «Ефективність роботи педагогічної ради»
 
 • Які питання (проблеми), що розглядались на засіданні педагогічної ради у цьому навчальному році, викликали Ваш інтерес і спонукали до перегляду своїх форм і методів роботи із дітьми?
 • Що з’явилося нового у роботі педагогічної ради у цьому році?
 • Які труднощі Ви відчули під час роботи із вихованцями і якої допомоги потребуєте з боку адміністрації?
 • Чи задовольняє методичне забезпечення роботи у Вашій віковій групі дітей?
 • У чому, на Ваш погляд, суттєві недоліки в підготовці та проведенні засідань педагогічної ради?
 • Що Ви пропонуєте для підвищення ефективної роботи педагогічної ради?
 • Запропонуйте 2-3 проблеми для розглядання на педагогічній раді у новому навчальному році.
 
 
Опитувальник «Десять запитань про наші педради»
 
 1. Чи маєте Ви свободу висловлювати свою думку на педагогічній раді?
 2. Чи всебічно розглядаються проблеми перед тим, як вони будуть прийняті або відкинуті
 3. Чи приносять користь педагогічні ради?
 4. Чи продуктивно вирішуються розходження у думках?
 5. Вислуховують один одного педагоги і чи створюють що-небудь на основі взаємозв’язку ідей?
 6. Чи панує атмосфера довіри на педагогічних радах?
 7. Чи може висловитися кожний під час педагогічної ради?
 8. Залишають вихователі педагогічну раду із ясним розумінням того, як реалізовувати рішення?
 9. Чи залишають конфіденціальними дискусії, що виникли під час педагогічної ради?
 10. Згодні Ви з тим, як відбуваються педагогічні ради? Що можете запропонувати для ефективної діяльності педагогічної ради?

 


1
2
3