Шевченківський район м. Львова. ДНЗ № 167
 
_

Атестація педагогічних працівників

 Атестація педагогічних працівників - це система заходів,  спрямована  на  всебічне  комплексне  оцінювання  їх  педагогічної  діяльності,  за  якою  визначаються відповідність   педагогічного працівника займаній посаді, рівень його кваліфікації, присвоюється  кваліфікаційна категорія, педагогічне звання.
Метою   атестації   є   стимулювання    цілеспрямованого  безперервного    підвищення   рівня   професійної   компетентності  педагогічних працівників,  росту  їх   професійної   майстерності, розвитку творчої  ініціативи,  підвищення  престижу  й авторитету,  забезпечення ефективності навчально-виховного процесу.
       Основними  принципами   атестації   є   відкритість   та колегіальність, гуманне та доброзичливе ставлення до педагогічного працівника,  повнота, об'єктивність та системність оцінювання його педагогічної діяльності

 

Питання атестації педагогічних працівників
1. Про застосування Типового положення про атестацію педагогічних працівників, лист МОН України від 06.01.11 р. 1/9-6, наказ МОН України 06.10.2010 р. №930 Переглянути
2. Про затвердження Змін до Типового положення про атестацію педагогічних працівників, наказ МОН України від 08.08.2013 №1135 Переглянути  
3. Про застосування  деяких норм Типового положення про атестацію педагогічних працівників, лист МОН України від 26.01.11 р. №1/9-44 Переглянути
4. Про застосування  деяких норм Типового положення про атестацію педагогічних працівників, лист МОН України від 22.02.2011 р. №1/9-118 Переглянути
5. Щодо атестації педагогічних працівників ДНЗ, які працюють не за фахом, лист №1/9-891 від 19.12.13 р.Переглянути

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 
щодо проведення атестації педагогічних працівників
 
       Атестаційний період– це надзвичайно важливий етап діяльності навчального закладу. Досвід найбільш авторитетних керівників свідчить, що атестація відіграє основну роль у становленні, згуртуванні та вихованні творчого колективу. Під час атестації вивчаються професійні якості педагога, його сильні та слабкі сторони, рівень загальної культури, створюються оптимальні умови для вивчення і впровадження передового педагогічного досвіду кращих педагогів навчального закладу.
        Атестація педагогічних працівників закладів освіти проводиться відповідно до Закону України «Про освіту» (ст. 23), Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки Ук­раїни № 930 від 06 жовтня 2010 року, зареєстрованому в Міністерстві юстиції 14 грудня 2010 року.
        До роботи в атестаційній комісії залучаються найбільш компетентні, висококваліфіковані педагоги навчального закладу.
        Атестація базується на принципах:
- демократизму;
- гуманності та доброзичливого ставлення;
- об’єктивності;
- відкритості;
- загальності;
- всебічності;
- систематичності;
- колегіальності;
-доступності та гласності;
- безперервної освіти і самовдоско­налення.
          Атестація педагогічних працівників – це визначення їх відповідності посаді, яку вони займають, рівня кваліфікації.
         Мета атестації:
- активізація творчої професійної діяльності;
- стимулювання безперервної спеціальної і загальної освіти;
- якісної роботи;
- підвищення відповідальності за результати навчання і виховання;
- забезпечення соціального захисту компетентної педагогічної роботи.
         Умови атестації:
- наявність спеціальної освіти;
- підвищення кваліфікації на засадах вільного вибору форм навчання, програм і навчальних закладів;
- володіння державною мовою в обсязі, необхідному для виконання професійних обов'язків.
         Роботу, пов’язану з проведенням атестацій, бажано розбити на окремі пункти:
· ознайомлення педагогів, зокрема тих, які підлягають черговій або позачерговій атестації, з норма­тивними документами про атестацію;
· складання плану курсової під­готовки на наступний навчальний рік;
· підготовка наказу про створен­ня атестаційної комісії – тут слід реалізувати принцип демократизму та колегіальності.
Для цього бажано вивчити пропозиції членів педа­гогічного колективу стосовно персонального складу комісії. З цією метою можна провести анонімне анкетування. Кожен педагог отримує аркуш зі списком всіх членів педагогічного колективу, в якому він по­винен підкреслити прізвищ тих, кого вважає гідним перебувати в атес­таційній комісії. Враховуючи думку колективу та спираючись на п. 6.2 розділу VI Типового положення, керівник навчального закладу наказом створює атестаційну комісію.
         Під час складання графіка проходження атестації враховується:
- проходження педагогічним працівником попередньої атестації;
- необхідність атестації тих, хто не був атестований в черговому порядку за останні 5 років, а також молодих спеціалістів зі стажем не менше 3 років;
- можливість педагогічних працівників на перенесення терміну чергової атестації;
- можливість педагогічних працівників атестуватися без попереднього проходження підвищення кваліфікації;
- можливість позачергової атестації тих, хто бажає підвищити раніше встановлену категорію або кваліфікаційний розряд;
-  можливість позачергової (за ініціативою адміністрації) атестації тих, хто в міжатестаційний період знизив рівень своєї професійної діяльності;
- вивчення роботи вчителів, які атестуються;
- проведення нарад з питань атестації, засідань методичних комісій, звітів на робочих місцях, відкритих уроків, виховних та позакласних заходів;
- узагальнення матеріалів та на­писання характеристик педагогів;
- ознайомлення з характеристиками кожного педагога, що атестується, співбесіда з ним, оцінювання його роботи педколективом;
· подання до атестаційної комісії при міському (районному) органі державного управління освітою до­кумента про надання, підтвердження (непідтвердження) педагогічним працівником кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії», присвоєння педагогічного звання, а «також про відповідне моральне і матеріальне заохочення (нагородження грамотою, відзначення премією);
· видання наказу про результати атестації, ознайомлення з ним колективу педагогів, які атестувались та подання виписки з наказу про підсумки атестації до бухгалтерії.

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
 
ЛИСТ
 
від 19.12.2013 р. N 1/9-891
 
Щодо атестації педагогічних працівників ДНЗ, які працюють не за фахом
 
У зв'язку із зверненнями працівників дошкільних навчальних закладів, зокрема Всеукраїнської громадської організації "Асоціація працівників дошкільної освіти", щодо атестації педагогічних працівників, які працюють у дошкільних навчальних закладах не за фахом, Міністерство освіти і науки України роз'яснює.
 
Відповідно до пункту 1.5 Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 06.10.2010 р. N 930 (із змінами і доповненнями, внесеними наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 20.12.2011 р. N 1473, наказом Міністерства освіти і науки України від 08.08.2013 р. N 1135), атестація педагогічних працівників є обов'язковою.
 
Умовою присвоєння кваліфікаційних категорій педагогічним працівникам є наявність у них повної вищої освіти.
 
Згідно з пунктом 3.26 Типового положення про атестацію педагогічних працівників особи з повною вищою педагогічною освітою або іншою повною вищою освітою, прийняті на посади педагогічних працівників за спеціальностями, фахівці з яких не готувалися вищими навчальними закладами або підготовлені у недостатній кількості, за умови проходження ними підвищення кваліфікації, атестуються як такі, що мають відповідну освіту.
 
Зважаючи на зазначене вище, педагогічні працівники, які працюють у дошкільних навчальних закладах без відповідної освіти та які пройшли підвищення кваліфікації, атестуються як такі, що мають відповідну освіту. Вони підлягають черговій атестації один раз на п'ять років і мають право на присвоєння їм кваліфікаційних категорій за умови відповідності критеріям, установленим пунктами 4.4 - 4.6 Типового положення про атестацію педагогічних працівників.
 
Просимо довести зміст листа до відома працівників районних (міських) департаментів (управлінь) освіти і науки, керівників та педагогічних працівників дошкільних навчальних закладів.
 
Заступник Міністра
 
Б. Жебровський
 

 

Орієнтовний зміст
діяльності керівника навчального закладу
під час атестаційного періоду
(Складено відповідно до вимог Типового положення про атестацію педагогічних працівників,
затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 6 жовтня 2010 р. № 930 (далі — Положення)) 
Обов’язки керівника навчального закладу:
1. До 20 вересня видати наказ про створення атестаційної комісії та затвердити її склад після погодження з атестаційною ко місією вищого рівня (п. 2.1 Положення).
Слід пам’ятати, що:
- атестаційна комісія створюється у складі: голови, заступника голови, секретаря, членів атестаційної комісії. Головою атестаційної комісії є керівник (заступник керівника) навчального закладу (п. 2.6 Положення) · кількість членів атестаційної комісії не може бути меншою семи осіб (п. 2.6 Положення)
- атестаційна комісія створюється на один рік до формування нового складу атестаційної комісії. Персональний склад атестаційної комісії протягом року може змінюватися (п. 2.8 Положення).
2.  До 10 жовтня подати до атестаційної комісії навчального закладу список педагогічних працівників, які підлягають черговій атестації, із зазначенням результатів попередньої атестації та строків проходження підвищення кваліфікації (п. 3.1 Положення).
3. До 10 жовтня подати до атестаційної комісії навчального закладу подання про присвоєння певним педагогічним працівникам кваліфікаційних категорій, педагогічних звань та, за потреби, подання про позачергову атестацію працівників, які знизили рівень своєї професійної діяльності (п. 3.1 Положення).
4. Контролювати дотримання порядку проведення атестації педагогічних працівників у навчальному закладі (п. 3.24 Положення).
5. До 01 березня подати до атестаційної комісії ГУОН атестаційні листи та характеристики діяльності педагогічних працівників у міжатестаційний період (Наказ ГУОН, п. 3.4 Положення).
6. Якщо атестаційна комісія ухвалила позитивне рішення, то протягом п’яти днів після підсумкового засідання атестаційної комісії видати наказ про присвоєння кваліфікаційних категорій (встановлення тарифних розрядів).
У триденний строк довести наказ до відома педагогічних працівників під підпис та подати копію наказу в бухгалтерію для нарахування заробітної плати (п. 6.1 Положення).
 Права керівника навчального закладу:
Якщо керівник навчального закладу є головою атестаційної комісії, він має знати обов’язки та права атестаційної комісії: 
Ухвалювати рішення про розірвання трудового договору з працівником, який атестований як такий, що не відповідає займаній посаді, з дотриманням вимог законодавства про працю.
Слід  пам’ятати, що: розірвання трудового договору з працівником, який атестований як такий, що не відповідає займаній посаді, допускається у разі, якщо працівника неможливо перевести за його згодою на іншу роботу, яка відповідає його кваліфікації, у тому самому закладі; наказ про звільнення або переведення працівника за його згодою на іншу роботу за результатами атестації може бути видано лише після розгляду його апеляцій (у разі їх подання) атестаційними комісіями вищого рівня з дотриманням законодавства про працю (п. 6.3 Положення).
 Обов’язки атестаційної комісії:
1. До 20 жовтня затвердити список педагогічних працівників, які атестуються, та графік роботи атестаційної комісії; ухвалити рішення щодо перенесення терміну чергової атестації певних працівників (якщо є відповідні заяви працівників) (п. 3.2 Положення).
2. Ознайомити працівників, які атестуються, з графіком проведення атестації (під підпис) (п. 3.2 Положення).
3. До 15 лютого відповідно до затвердженого графіка вивчити педагогічну діяльність осіб, які атестуються ( п. 3.3 Положення).
4. Вести книгу протоколів засідань атестаційної комісії.
Кожен протокол підписують усі присутні на засіданні члени атестаційної комісії.
Слід  пам’ятати, що: книга протоколів засідань атестаційної комісії повинна бути прошнурована, пронумерована і засвідчена підписом керівника навчального закладу та скріплена печаткою (п. 3.7 Положення).
5. Не пізніш як за 10 днів до проведення атестації під підпис ознайомити педагогічних працівників з характеристиками їхньої діяльності (п. 3.4 Положення).
6. На кожного педагогічного працівника, який атестується, оформити атестаційний лист у двох примірниках за формою згідно з додатком до Положення (п. 3.10 Положення).
7. Відразу після підсумкового засідання атестаційної комісії під підпис повідомити працівникам, які атестуються, рішення атестаційної комісії (п. 3.10 Положення).
Слід  пам’ятати, що: до 10 жовтня до атестаційної комісії навчального закладу подаються заяви педагогічних працівників про позачергову атестацію, про перенесення терміну атестації (п. 3.1 Положення).
8. Атестація педагогічних працівників здійснюється атестаційними комісіями у такі строки: комісіями І рівня – до 01 березня, ІІ рівня – до 10 квітня, ІІІ рівня – до 25 квітня ( п. 3.5 Положення).
9. Засідання атестаційної комісії навчального закладу проводиться у присутності педагогічного працівника, який атестується (п. 3.6 Положення).
10. Засідання атестаційної комісії навчального закладу є правомочним, якщо на ньому присутні не менш як 2/3 її членів (п. 3.8 Положення).
11. Рішення атестаційної комісії навчального закладу ухвалюється шляхом таємного голосування більшістю присутніх на засіданні її членів. У разі однакової кількості голосів «за» і «проти» рішення ухвалюється на користь працівника, який атестується (п. 3.8 Положення).
12.  Не пізніше трьох днів після підсумкового засідання атестаційної комісії під підпис видати педагогічним працівникам, які атестуються, другі примірники атестаційних листів (п. 3.10 Положення).
 Права атестаційної комісії
1. Атестувати педагогічних працівників на відповідність займаній посаді (п. 2.12 Положення).
2. Присвоювати кваліфікаційні категорії «спеціаліст», «спеціаліст другої категорії», «спеціаліст першої категорії» (атестувати на відповідність раніше присвоєним кваліфікаційним категоріям) (п. 2.12 Положення).
3. Порушувати клопотання перед атестаційною комісією вищого рівня про присвоєння педагогічним працівникам кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії» (про відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії») та про присвоєння педагогічних звань (п. 2.12 Положення).
4. Ухвалювати рішення про відповідність працівника займаній посаді за умови виконання ним заходів, визначених атестаційною комісією, у разі виявлення окремих недоліків у роботі педагогічного працівника, які не вплинули на якість навчально-виховного процесу (п. 3.12 Положення).
5. Установлювати термін проведення повторної атестації педагогічних працівників, які атестовані на відповідність займаній посаді за умови виконання певних заходів, спрямованих на усунення виявлених недоліків (п. 6.2 Положення).
6. Ухвалювати рішення про невідповідність педагогічного працівника займаній посаді (п. 6.3 Положення).
7. Проводити повторну атестацію педагогічних працівників, які атестовані на відповідність займаній посаді за умови виконання певних заходів, з метою перевірки виконання визначених атестаційною комісією заходів та ухвалювати рішення про відповідність або невідповідність працівника займаній посаді (п. 6.2 Положення).
8. Створювати експертні групи для об’єктивного оцінювання професійної діяльності педагогічних працівників (п. 2.15 Положення).
 Функціональні обов’язки секретаря атестаційної комісії:
1. Приймає заяви від педагогів, які атестуються.
2. Здійснює підготовку матеріалів, що надійшли до атестаційної комісії, для їх розгляду на засіданні атестаційної комісії.
3. Ознайомлює з графіком проведення атестації осіб, які атестуються, під підпис.
4. Веде книгу протоколів засідань атестаційної комісії відповідно до пункту 3.7 Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 06 жовтня 2010 р. № 930.
5. Відразу після підсумкового засідання атестаційної комісії під підпис ознайомлює педагогічних працівників, які атестуються, з рішенням атестаційної комісії щодо результатів їхньої атестації.
6. Оформлює характеристики діяльності педагогічних працівників, атестаційні листи у двох примірниках за встановленою формою.
7. Видає другі примірники атестаційних листів атестованим працівникам під підпис (не пізніше трьох днів після атестації).
8. Упорядковує, зберігає документацію, що велась у процесі атестації (книга протоколів засідань атестаційної комісії, бюлетені таємного голосування тощо).

 

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОСАД ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ  ОСВІТИ

 

Наказ МОН № 665 від 01.06.13 року

Про затвердження кваліфікаційних характеристик професій (посад) педагогічних та науково-педагогічних працівників навчальних закладів

ДИРЕКТОР (ЗАВІДУВАЧ) ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
(Код КП - 1210.1)

 

Завдання та обов’язки. Здійснює згідно з чинним законодавством загальне керівництво дошкільним навчальним закладом. Представляє заклад в державних органах та інших підприємствах, установах і організаціях; розпоряджається майном, коштами навчального закладу в установленому порядку; відповідає за дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально-технічної бази закладу. Контролює відповідність форм, методів і засобів розвитку, виховання і навчання дітей їх віковим, психофізіологічним особливостям, здібностям і потребам. Керує педагогічною радою; організовує розроблення програм перспективного розвитку дошкільного навчального закладу, річного плану роботи,  тощо; організовує та аналізує стан навчально-методичної роботи; бере участь у діяльності педагогічних організацій та методичних об’єднань. Вживає заходи щодо використання більш досконалих та ефективних методів навчально-виховної роботи; заохочує творчі пошуки, експериментальну роботу педагогічних працівників; комплектує групи відповідно до вимог чинного законодавства. Організовує різні форми співпраці з батьками вихованців або особами, які їх замінюють; звітує про свою діяльність на загальних зборах (конференціях) закладу. Контролює організацію харчування та медичного обслуговування дітей, забезпечення дотримання санітарно-гігієнічних, протипожежних норм і правил техніки безпеки, вимог безпечної життєдіяльності дітей і працівників; приймає на роботу та звільняє з роботи працівників дошкільного навчального закладу; затверджує штатний розпис за погодженням із засновником (власником) дошкільного навчального закладу; затверджує правила внутрішнього трудового розпорядку, посадові інструкції працівників за погодженням з профспілковим комітетом (профспілковим представником);  схвалює за рішенням педагогічної ради та за погодженням з профспілковим комітетом педагогічне навантаження педагогічних працівників; встановлює відповідно до законодавства розміри посадових окладів та ставок заробітної плати працівників дошкільного навчального закладу; готує інші внутрішні нормативні документи. Забезпечує своєчасний розгляд заяв, скарг, дотримання прав та гарантій дітей і працівників дошкільного навчального закладу.  Роз’яснює працівникам їх права та обов’язки, інформує про умови праці, права на пільги і компенсації за роботу в шкідливих умовах відповідно до чинного законодавства і колективного договору; ознайомлює працівників з правилами внутрішнього трудового розпорядку та колективним договором; визначає працівнику робоче місце, забезпечує його необхідними для роботи засобами, проводить інструктаж працівника з техніки безпеки, виробничої санітарії, гігієни праці та протипожежної безпеки. Здійснює заходи з охорони праці, сприяє роботі профспілкової організації. Подає документи на представлення працівників до нагород та заохочень, накладає стягнення в межах своєї компетенції за погодженням із профспілковим комітетом. Забезпечує згідно з чинним законодавством належні виробничі умови, забезпечує проведення атестації робочих місць, створює умови для проходження працівниками обов’язкових медичних оглядів. Призначає уповноважену посадову особу з питань пенсійного страхування. Використовує в роботі комп’ютерну техніку і програмне забезпечення для створення, зберігання й обробки інформації.
Повинен знати: Конституцію України; Закони України; акти Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України щодо освітньої галузі; накази та розпорядження Міністерства освіти і науки України; Декларацію прав і свобод людини, Конвенцію про права дитини та інші нормативно-правові акти з питань дошкільної освіти; Базовий компонент дошкільної освіти та освітні програми; дошкільну педагогіку, дитячу психологію, вікову фізіологію, санітарію та гігієну; новітні досягнення сучасної психолого-педагогічної науки і практики; закономірності організації та загальні принципи побудови освітнього процесу в дошкільному навчальному закладі; методологічні засади процесів розвитку, виховання та навчання дітей дошкільного віку, теоретичні засади моделювання освітнього процесу з урахуванням різних вікових груп та індивідуальних особливостей вихованців; теорію управління дошкільним навчальним закладом та особливості фінансово-господарської діяльності закладів освіти; законодавство про працю, основи роботи з персональним комп’ютером і периферійними пристроями до нього, правила внутрішнього розпорядку та пожежної безпеки.
Кваліфікаційні вимоги. Вища педагогічна освіта не нижче освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст». Стаж педагогічної роботи особи у сфері дошкільної освіти  не менше 3 років, а також організаторські здібності, фізичний і психічний стан якої не перешкоджає виконанню професійних обов`язків.

 

1. ВИХОВАТЕЛЬ-МЕТОДИСТ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
(Код КП – 2351.2)

Завдання та обов’язки. Відповідає за організацію освітнього процесу в дошкільному навчальному закладі, створює умови для забезпечення фізичного та психічного розвитку дітей, впровадження компетентністного та особистісно-орієнтованого підходів у практику роботи. Спрямовує педагогів на інтегрований підхід у вихованні дітей дошкільного віку. Вивчає стан навчально-методичної роботи у закладі, узагальнює результати педагогічної діяльності колективу, визначає пріоритетні напрями роботи, складає річний план роботи закладу, організовує календарне і перспективне планування діяльності вихователів різних вікових груп, музичних керівників, інструкторів з фізкультури та керівників гуртків, здійснює контроль за їх реалізацією. Бере участь у визначенні змісту роботи педагогічної ради. Координує роботу з розроблення необхідної методичної документації, підготовки та проведення педагогічних рад і методичних заходів місцевого рівня. Здійснює систематичний контроль за якістю педагогічного процесу в закладі, консультує педагогів з різних актуальних і проблемних питань. Сприяє реалізації диференційованого підходу до вихованців, виявленню їх індивідуальних особливостей, здібностей, таланту. Відповідає за організацію роботи методичного кабінету, його наповненням відповідною навчально-методичною і художньою літературою, зразками сучасних засобів розвитку і навчання дітей дошкільного віку, формує картотеку перспективного педагогічного досвіду працівників закладу, використовує в своїй роботі сучасні новітні технічні засоби. Сприяє підвищенню кваліфікації та професійної майстерності педагогічних працівників. Консультує батьків з питань виховання, освіти дітей.   Створює умови для сприятливого психологічного клімату в закладі та  сприяє виконанню правил охорони праці і безпеки життєдіяльності педагогічних працівників та вихованців закладу. Вдосконалює свій професійний рівень, педагогічну й методичну майстерність, загальну культуру. Застосовує професійні знання в практичній педагогічній та методичній діяльності. Дотримується правил внутрішнього трудового розпорядку і посадової інструкції; виконує рішення педагогічної ради.

Повинен знати: Конституцію України; Закони України; акти Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України щодо освітньої галузі; накази та розпорядження Міністерства освіти і науки України; Декларацію прав і свобод людини; Конвенцію про права дитини та інші нормативно-правові акти з питань дошкільної освіти; Базовий компонент дошкільної освіти та чинні освітні програми; дошкільну педагогіку, дитячу психологію, вікову фізіологію, санітарію та гігієну; досягнення сучасної психолого-педагогічної науки і практики; закономірності організації та загальні принципи побудови освітнього процесу в дошкільному навчальному закладі; методологічні засади процесів розвитку, виховання та навчання дітей дошкільного віку, теоретичні засади моделювання освітнього процесу з урахуванням різних вікових груп та індивідуальних особливостей вихованців; основи роботи з персональним комп’ютером на рівні користувача; правила внутрішнього розпорядку, пожежної безпеки та порядок оформлення документації встановленого зразка.

Кваліфікаційні вимоги.

Вихователь-методист вищої категорії дошкільного навчального закладу: повна вища педагогічна освіта (магістр, спеціаліст) зі спеціальності «Дошкільна освіта», «Дошкільне виховання» або дві освіти, одна з яких - неповна вища педагогічна або базова педагогічна з цієї самої спеціальності, а друга - повна вища педагогічна освіта за іншим фахом. Стаж педагогічної роботи не менше 8 років.

Вихователь-методист I категорії дошкільного навчального закладу: повна вища педагогічна освіта (магістр, спеціаліст) зі спеціальності «Дошкільна освіта», «Дошкільне виховання» або дві освіти, одна з яких - неповна вища педагогічна або базова педагогічна з цієї самої спеціальності, а друга - повна вища педагогічна освіта за іншим фахом. Стаж педагогічної роботи не менше 5 років.

Вихователь-методист II категорії дошкільного навчального закладу: повна вища педагогічна освіта (магістр, спеціаліст) зі спеціальності «Дошкільна освіта», «Дошкільне виховання» або дві освіти, одна з яких - неповна вища педагогічна або базова педагогічна з цієї самої спеціальності, а друга - повна вища педагогічна освіта за іншим фахом. Стаж педагогічної роботи не менше 3 років.

Вихователь-методист дошкільного навчального закладу: повна вища педагогічна освіта (магістр, спеціаліст), без вимог до стажу роботи.

2. ВИХОВАТЕЛЬ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
(Код КП – 2332)

Завдання та обов’язки. Планує, організовує та здійснює навчально-виховну роботу у групах закладу з дотриманням вимог Базового компонента дошкільної освіти й чинних освітніх програм та з урахуванням  психологічних, фізіологічних та індивідуальних особливостей розвитку дітей на певних вікових етапах розвитку. Керується загально визнаними принципами дошкільної педагогіки і психології, застосовує знання з профільних методик розвитку, навчання і виховання дітей дошкільного віку, забезпечує реалізацію особистісно-орієнтованого, інтегрованого та диференційованого підходу при організації навчально-виховної роботи з дітьми. Створює оптимальні умови для всебічного гармонійного розвитку дітей, забезпечення їх фізичного, психічного розвитку. Спрямовує навчально-виховний процес на розвиток освіченості, розвиненості, вихованості дитини відповідно до її вікових можливостей, забезпечує компетентнісний підхід до розвитку особистості кожної дитини, збалансованості майбутніх знань, умінь, навичок, особистісних якостей і вольової поведінки дитини, морально-духовного здоров’я та психологічну готовність до систематичного навчання у школі, організовує сприятливе розвивальне середовище. Бере участь у роботі педагогічної ради закладу, методичних об'єднань, творчих груп та інших заходах, вносить пропозиції щодо удосконалення освітнього процесу. Впроваджує у практику сучасні освітні технології. Працює у тісній взаємодії з батьками, надає їм консультативну допомогу з актуальних і проблемних питань. Несе відповідальність за життя і здоров’я дітей. Дотримується правил охорони праці і безпеки життєдіяльності, внутрішнього трудового розпорядку і посадової інструкції; виконує рішення педагогічної ради.

Повинен знати: Конституцію України; Закони України; акти Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України щодо освітньої галузі; накази та розпорядження Міністерства освіти і науки України; Декларацію прав і свобод людини, Конвенцію про права дитини та інші нормативно-правові акти з питань дошкільної освіти; Базовий компонент дошкільної освіти та чинні освітні програми; дошкільну педагогіку, дитячу психологію, вікову фізіологію, санітарію та гігієну, в т.ч. основи першої долікарської допомоги; сучасні освітні технології та новітні досягнення педагогічного досвіду; теорії і методики розвитку, виховання та навчання дітей дошкільного віку, особливості моделювання навчально-виховного процесу з урахуванням різних вікових груп та індивідуальних особливостей вихованців; основи роботи з персональним комп’ютером на рівні користувача; правила внутрішнього розпорядку, пожежної безпеки та порядок оформлення педагогічної документації.

Кваліфікаційні вимоги.

Вихователь вищої категорії дошкільного навчального закладу:повна вища педагогічна освіта (магістр, спеціаліст) зі спеціальності «Дошкільна освіта», «Дошкільне виховання» або базова (неповна) вища освіта (бакалавр, молодший спеціаліст) зі спеціальності «Дошкільна освіта» або «Дошкільне виховання» та повна вища педагогічна освіта за іншим фахом. Стаж педагогічної роботи не менше 8 років.

Вихователь I категорії дошкільного навчального закладу: повна вища педагогічна освіта (магістр, спеціаліст) зі спеціальності «Дошкільна освіта», «Дошкільне виховання» або базова (неповна) вища освіта (бакалавр, молодший спеціаліст) зі спеціальності «Дошкільна освіта» або «Дошкільне виховання» та повна вища педагогічна освіта за іншим фахом. Стаж педагогічної роботи не менше 5 років.

Вихователь II категорії дошкільного навчального закладу: повна вища освіта (магістр, спеціаліст) зі спеціальності «Дошкільна освіта», «Дошкільне виховання» або базова (неповна) вища освіта (бакалавр, молодший спеціаліст) зі спеціальності «Дошкільна освіта» або «Дошкільне виховання» та повна вища педагогічна освіта за іншим фахом. Стаж педагогічної роботи не менше 3 років.

Вихователь дошкільного навчального закладу: повна або базова вища педагогічна освіта (магістр, спеціаліст, бакалавр, молодший спеціаліст) зі спеціальності «Дошкільне виховання» без вимог до стажу роботи.

 

3. ПРАКТИЧНИЙ ПСИХОЛОГ
(Код КП-2445.2)

Завдання та обов’язки. Здійснює професійну діяльність, спрямовану на збереження психологічного, соматичного і соціального стану  учнів (вихованців) у процесі виховання та навчання в закладах освіти. Сприяє охороні прав особистості відповідно до Конвенції з охорони прав дитини. Сприяє гармонізації соціальної сфери установи і здійснює превентивні заходи щодо профілактики виникнення соціальної дезадаптації. Визначає фактори, що перешкоджають розвитку особистості учнів (вихованців) і вживає заходів щодо надання різного виду психологічної допомоги (психокоректувальна, реабілітаційна та консультативна). Надає допомогу учням (вихованцям), батькам (особам, які їх заміняють), педагогічному колективу у вирішенні конкретних проблем. Проводить психологічну діагностику різного профілю і призначення. Складає психолого-педагогічні висновки за матеріалами дослідницьких робіт з метою орієнтації педагогічного колективу, а також батьків (осіб, які їх замінюють) в проблемах особистісного і соціального розвитку учнів (вихованців). Веде документацію за встановленою формою і використовує її за призначенням. Бере участь у плануванні та розробці розвиваючих та корекційних програм освітньої діяльності з урахуванням індивідуальних, статевих та вікових особливостей особистості учнів (вихованців), сприяє розвитку у них готовності до орієнтації в різних ситуаціях життєвого і професійного самовизначення. Здійснює психологічну підтримку творчо обдарованих учнів (вихованців), сприяє їхньому творчому розвитку і пошуку. Проводить психолого-педагогічну корекцію порушень соціалізації особистості учнів (вихованців). Формує психологічну культуру учнів (вихованців), педагогічних працівників та батьків (осіб, які їх заміняють), в тому числі і культуру статевого виховання. Консультує працівників освітнього закладу з питань практичного застосування психології, орієнтованої на підвищення соціально-психологічної компетентності учнів (вихованців), педагогічних працівників, батьків (осіб, які їх заміняють). Бере участь в роботі педагогічної ради, підготовці та проведенні атестації педагогічних працівників, проведенні семінарів та засідань методичних об’єднань; у розробці навчальних планів, програм, посібників, методичних рекомендацій. Підвищує фаховий і кваліфікаційний рівень.

Повинен знати: Конституцію України; Закони України; акти Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України щодо освітньої галузі; накази та розпорядження Міністерства освіти і науки України; Декларацію прав і свобод людини; Конвенцію про права дитини; нормативні документи, що регулюють питання охорони праці, охорони здоров'я, профорієнтації, зайнятості учнів (вихованців) та їх соціального захисту; загальну психологію, педагогічну психологію і загальну педагогіку, психологію особистості і диференціальну психологію, дитячу і вікову психологію, соціальну психологію, медичну психологію, дитячу нейропсихологію, патопсихологію, психосоматику; основи дефектології, психотерапії, сексології, психогігієни, професіознавства і психології праці, психодіагностики, психологічного консультування та психопрофілактики, методи активного навчання, соціально-психологічного тренінгу спілкування; сучасні методи індивідуальної та групової профконсультації, діагностики і корекції нормального і аномального розвитку дитини; правила і норми охорони праці, пожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги.

Практичний психолог вищої категорії: повна вища освіта (магістр, спеціаліст) зі спеціальностей «Практична психологія», «Психологія». Стаж педагогічної роботи не менше 8 років.

Практичний психолог I категорії: повна вища освіта (магістр, спеціаліст) зі спеціальностей «Практична психологія», «Психологія». Стаж педагогічної роботи не менше 5 років.

Практичний психолог II категорії: повна вища освіта (магістр, спеціаліст) зі спеціальностей «Практична психологія», «Психологія». Стаж педагогічної роботи не менше 3 років.

Практичний психолог: повна вища освіта (магістр, спеціаліст) зі спеціальностей «Практична психологія», «Психологія», без вимог до стажу роботи.

 

6. МУЗИЧНИЙ КЕРІВНИК ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
(Код КП – 2455.2)

Завдання та обов’язки. Планує, організовує та здійснює музично-естетичне виховання дітей із дотриманням вимог Базового компонента дошкільної освіти й чинних освітніх програм та з урахуванням психологічних, фізіологічних та індивідуальних особливостей розвитку дітей на певних вікових етапах розвитку. Керується принципами дошкільної педагогіки і психології, застосовує знання з теорії і методики музичного виховання дітей дошкільного віку, забезпечує реалізацію особистісно-орієнтованого, інтегрованого та диференційованого підходу при організації освітньої роботи з вихованцями. Створює умови для прояву індивідуальних музичних здібностей вихованців, здійснює пошук, розвиток і підтримку творчо обдарованих, талановитих дітей, організовує сприятливе розвивальне середовище. Бере участь у роботі педагогічної ради закладу, методичних об'єднань, творчих груп та інших заходах, вносить пропозиції щодо удосконалення організації освітнього процесу. Впроваджує найбільш ефективні форми, методи і засоби музичного виховання дітей дошкільного віку, застосовує новітні музично-педагогічні технології, вивчає педагогічний досвід музичних керівників інших закладів. Забезпечує організацію та проведення музичних свят, розваг та інших заходів художньо-естетичного напряму. Працює у тісній взаємодії з вихованцями, батьками, надає їм консультативну допомогу з питань музично-естетичного виховання дошкільників. Несе відповідальність за життя і здоров’я дітей під час навчально-виховного процесу. Дотримується правил охорони праці і безпеки життєдіяльності, внутрішнього трудового розпорядку і посадової інструкції; виконує рішення педагогічної ради.

Повинен знати: Конституцію України; Закони України; укази Президента України; постанови та рішення Верховної Ради України; постанови Кабінету міністрів України щодо освітньої галузі; накази та розпорядження Міністерства освіти і науки України; Декларацію прав і свобод людини, Конвенцію про права дитини та інші нормативно-правові акти з питань дошкільної освіти; Базовий компонент дошкільної освіти та чинні освітні програми;дошкільну педагогіку, дитячу психологію, вікову фізіологію, санітарію, гігієну та основи першої долікарської допомоги; теорію і методику музичного виховання дітей дошкільного віку; сучасні освітні музичні технології, досягнення світової і вітчизняної музичної культури, репертуар музичних творів для дітей дошкільного віку; основи роботи з персональним комп’ютером на рівні користувача; правила внутрішнього трудового розпорядку, пожежної безпеки та порядок оформлення педагогічної документації.

Кваліфікаційні вимоги.

Керівник музичний вищої категорії дошкільного навчального закладу: повна вища освіта зі спеціальності «Музичне мистецтво (за видами)»*(магістр, спеціаліст) або повна вища педагогічна освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та неповна або базова вища музична освіта. Стаж педагогічної роботи не менше 8 років. Вміння грати на музичному інструменті.

Керівник музичний I категорії дошкільного навчального закладу: повна вища освіта зі спеціальності «Музичне мистецтво (за видами)»*(магістр, спеціаліст) або повна вища педагогічна освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та неповна або базова вища музична освіта. Стаж педагогічної роботи не менше 5 років. Вміння грати на музичному інструменті.

Керівник музичний ІІ категорії дошкільного навчального закладу: повна вища освіта зі спеціальності «Музичне мистецтво (за видами)»*(магістр, спеціаліст) або повна вища педагогічна освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та неповна або базова вища музична освіта. Стаж педагогічної роботи  не менше 3 років. Вміння грати на музичному інструменті.

Керівник музичний дошкільного навчального закладу: повна вища освіта зі спеціальності «Музичне мистецтво (за видами)»*(магістр, спеціаліст) або повна вища педагогічна освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та неповна або базова вища музична освіта. Вміння грати на музичному інструменті. Без вимог до стажу роботи.

16. ВЧИТЕЛЬ- ДЕФЕКТОЛОг
(вчитель-логопед, сурдопедагог, тифлопедагог, олігофренопедагог)
(Код КП- 2340)

Завдання та обов’язки. Планує, проводить навчальну, виховну, корекційно-розвиткову, реабілітаційну роботу з дітьми, які мають вади у фізичному або розумовому розвитку. Забезпечує умови для засвоєння ними відповідних навчальних та корекційно-розвиткових програм з урахуванням порушень, вікових, індивідуальних особливостей дітей, сприяє їх соціальній реабілітації та адаптації, профорієнтації. Вивчає і фіксує динаміку розвитку дітей, виробляє оптимальну педагогічну стратегію, проектує шляхи навчання, виховання, реабілітації та соціальної адаптації кожної дитини. Обирає ефективні форми, методи, засоби навчально-вихов6ного, корекційно-реабілітаційного процесу. Утверджує повагу до принципів загальнолюдської моралі, батьків, жінки, культурно-національних, духовних, історичних цінностей України, країни походження, дбайливе ставлення до навколишнього середовища. Готує вихованців до життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами. Дотримується педагогічної етики, поважає гідність дитини, учня, захищає її від будь-яких форм фізичного або психічного насильства, запобігає шкідливим звичкам, пропагує здоровий спосіб життя. Вимагає від учнів дотримання статуту освітньої установи. Контролює забезпечення здорових і безпечних умов навчання, виховання, праці. Підтримує зв’язки з батьками, надає їм консультативну педагогічну допомогу з питань освіти, фізичного і психічного розвитку їх дітей. Систематично підвищує свій професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну культуру.

Повинен знати: Конституцію України; Закони України; акти Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України щодо освітньої галузі; накази та розпорядження Міністерства освіти і науки України; Декларацію прав і свобод людини; Конвенцію про права дитини; нормативно-правові акти з питань навчання і виховання дітей з особливими освітніми потребами; інші законодавчі та нормативно-правові акти з питань освіти; педагогіку, психологію, вікову фізіологію, шкільну гігієну; досягнення сучасної психолого-педагогічної науки і практики; основи соціології, економіки, фінансово-господарської діяльності загальноосвітніх навчальних закладів; законодавства про працю; форми роботи з громадськими організаціями; правила і норми охорони і безпеки праці, правила виробничої санітарії та протипожежної безпеки; мати знання в обсязі вищої педагогічної освіти зі спеціальності «Корекційна освіта (за нозологіями)» (логопедія, сурдопедагогіка, тифлопедагогіка, олігофренопедагогіка); цілі, принципи, зміст навчання, виховання, корекції, реабілітації дітей з фізичними або розумовими вадами; загальні та спеціальні психолого-педагогічні дисципліни, анатомо-фізиологічні та клінічні основи дефектології, психофізіологію розвитку аномальних дітей; програмно-методичні документи і матеріали для роботи з дітьми, які мають фізичні або розумові вади; ефективні методи, форми, принципи, прийоми, засоби корекційно-розвиткового навчання і виховання, індивідуальні характеристики учнів; вимоги до оснащення та обладнання навчальних кабінетів, класів; організацію управління, нормативне забезпечення, соціальні, культурні, інші умови діяльності освітніх установ дефектологічного профілю; сучасні досягнення педагогічної  дефектологічної науки і практики, Конвенції про права дитини та права інвалідів, Закони України в галузі освіти, підзаконні, нормативно-правові акти та документи з питань навчання та виховання дітей з аномаліями у розвитку.

Кваліфікаційні вимоги.

Вчитель-дефектолог (вчитель-логопед, сурдопедагог, тифлопедагог, олігофренопедагог) вищої категорії: повна вища педагогічна освіта зі спеціальності «Корекційна освіта (за нозологіями)» (логопедія, сурдопедагогіка, тифлопедагогіка, олігофренопедагогіка). Стаж педагогічної роботи з дітьми, які мають вади у фізичному або розумовому розвитку - не менше 2 років.

Вчитель-дефектолог (вчитель-логопед, сурдопедагог, тифлопедагог, олігофренопедагог) І категорії: повна вища педагогічна освіта зі спеціальності «Корекційна освіта (за нозологіями)» (логопедія, сурдопедагогіка, тифлопедагогіка, олігофренопедагогіка). Стаж педагогічної роботи з дітьми, які мають вади у фізичному або розумовому розвитку - не менше 2 років.

Вчитель-дефектолог (вчитель-логопед, сурдопедагог, тифлопедагог, олігофренопедагог) ІІ категорії: повна вища педагогічна освіта, як правило, зі спеціальності «Корекційна освіта (за нозологіями)» (логопедія, сурдопедагогіка, тифлопедагогіка, олігофренопедагогіка). Стаж педагогічної роботи з дітьми, які мають вади у фізичному або розумовому розвитку - не менше 1 року.

Вчитель-дефектолог (вчитель-логопед, сурдопедагог, тифлопедагог, олігофренопедагог): повна вища педагогічна освіта, як правило, зі спеціальності «Корекційна освіта (за нозологіями)» (логопедія, сурдопедагогіка, тифлопедагогіка, олігофренопедагогіка). Без вимог до стажу роботи.

ІНСТРУКТОР З ФІЗКУЛЬТУРИ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
(Код КП - 3475)

Завдання та обов’язки. Планує, організовує та здійснює фізкультурно-оздоровчу роботу в дошкільному навчальному закладі із дотриманням вимог Базового компонента дошкільної освіти й чинних програм з урахуванням психологічних, фізіологічних, індивідуальних й вікових особливостей розвитку дітей. Забезпечує реалізацію особистісно-орієнтованого, інтегрованого та диференційованого підходу при організації освітньої роботи з вихованцями. Створює оптимальні умови для всебічного гармонійного розвитку дітей та забезпечення їх фізичного, психічного і духовного здоров’я, організовує сприятливе розвивальне середовище. Бере участь у роботі педагогічної ради закладу, методичних об'єднань, творчих груп та інших заходах, вносить пропозиції щодо удосконалення організації освітнього процесу. Впроваджує ефективні форми, методи і засоби фізичного виховання дітей дошкільного віку, здійснює профілактичні та лікувально-фізкультурні заходи. Забезпечує організацію та проведення фізкультурних свят, розваг, днів здоров’я та інших заходів оздоровчого напряму. Здійснює контроль за станом здоров'я і фізичним розвитком вихованців. Працює у взаємодії з вихователями, батьками, надає їм консультативну допомогу з питань фізичного розвитку вихованців. Несе відповідальність за життя і здоров’я дітей під час навчально-виховного процесу, здійснює контроль за станом і експлуатацією наявних спортивних споруд та приміщень, відповідає за зберігання і правильне використання  фізкультурної форми, інвентарю та обладнання. Дотримується правил охорони праці і безпеки життєдіяльності, внутрішнього трудового розпорядку і посадової інструкції; виконує рішення педагогічної ради.

Повинен знати: основи законодавства з питань фізичної культури, збереження і зміцнення здоров'я дітей та дотримання правил безпеки життєдіяльності; накази та розпорядження Міністерства освіти і науки України; Декларацію прав і свобод людини, Конвенцію про права дитини та інші нормативно-правові акти з питань дошкільної освіти; Базовий компонент дошкільної освіти та чинні освітні програми; дошкільну педагогіку, дитячу психологію, вікову фізіологію, анатомію, санітарію, гігієну та основи першої долікарської допомоги; теорію і методику фізичного виховання дітей дошкільного віку, формування культурно-гігієнічних навичок та основ здорового способу життя; сучасні здоров’язбережувальні та здоров’яформувальні технології; основи роботи з персональним комп’ютером на рівні користувача; правила внутрішнього розпорядку, пожежної безпеки та порядок оформлення педагогічної документації.

Кваліфікаційні вимоги.

Інструктор з фізкультури вищої категорії дошкільного навчального закладу: повна вища педагогічна освіта (магістр, спеціаліст) за напрямом підготовки «Фізичне виховання», «Дошкільна освіта» або «Дошкільне виховання» або базова (неповна) вища освіта (бакалавр, молодший спеціаліст) за напрямом підготовки «Фізичне виховання», «Дошкільна освіта» або «Дошкільне виховання» та повна вища педагогічна освіта за іншим фахом. Стаж педагогічної роботи не менше 8 років.

Інструктор з фізкультури І категорії дошкільного навчального закладу: базова або неповна вища педагогічна освіта (бакалавр або молодший спеціаліст) за напрямом підготовки «Фізичне виховання», «Дошкільна освіта» або «Дошкільне виховання». Стаж педагогічної роботи  не менше 5 років.

Інструктор з фізкультури ІІ категорії дошкільного навчального закладу: базова або неповна вища педагогічна освіта (бакалавр або молодший спеціаліст) за напрямом підготовки «Фізичне виховання», «Дошкільна освіта» або «Дошкільне виховання». Стаж педагогічної роботи не менше 3 років.

Інструктор з фізкультури дошкільного навчального закладу: базова або неповна вища педагогічна освіта (бакалавр або молодший спеціаліст) за напрямом підготовки «Фізичне виховання», «Дошкільна освіта» або «Дошкільне виховання». Без вимог до стажу роботи.